Đồ họa HD Intel® 4600

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370T Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4720HQ Discontinued Q1'15 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4722HQ Discontinued Q1'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360T Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370 Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210H Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690K Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790K Discontinued Q2'14 4 4.40 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340TE Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350 Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350T Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360 Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460 Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460S Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460T Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590S Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590 Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590T Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690S Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690T Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4785T Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790 Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790S Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790T Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110E Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110M Discontinued Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4112E Launched Q2'14 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210M Discontinued Q2'14 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4410E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4422E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710HQ Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710MQ Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712HQ Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712MQ Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310M Discontinued Q1'14 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4340M Discontinued Q1'14 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610M Discontinued Q1'14 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4810MQ Discontinued Q1'14 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4910MQ Discontinued Q1'14 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4940MX Extreme Edition Discontinued Q1'14 4 4.00 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4000M Discontinued Q4'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100E Launched Q3'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100M Discontinued Q4'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4102E Launched Q3'13 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330 Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330T Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330TE Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340 Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200H Discontinued Q4'13 2 3.40 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200M Discontinued Q4'13 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300M Discontinued Q4'13 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4330M Discontinued Q4'13 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4400E Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4402E Launched Q3'13 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600M Discontinued Q4'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4771 Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430 Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430S Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570 Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570S Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570T Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570TE Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670 Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670K Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670S Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670T Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700HQ Discontinued Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700MQ Discontinued Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702HQ Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702MQ Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4765T Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770 Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770K Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770S Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770T Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770TE Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4800MQ Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4900MQ Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4930MX Extreme Edition Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1268L v3 Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache