Coffee Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB 80 W
Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB 25 W
Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB 45 W
Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB 45 W
Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB 25 W
Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB 35 W
Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 83 W
Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 71 W
Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q4'19 8 5.00 GHz 4.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 127 W
Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'19 8 4.80 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'19 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'19 6 4.10 GHz 1.90 GHz 9 MB 25 W
Q2'19 8 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB 65 W
Q2'19 6 4.40 GHz 2.70 GHz 9 MB 45 W
Q2'19 8 3.80 GHz 1.80 GHz 12 MB 35 W
Q2'19 8 4.30 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'19 6 4.60 GHz 2.60 GHz 12 MB 45 W
Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'19 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q4'18 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'19 6 4.20 GHz 3.00 GHz 9 MB 65 W
Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'19 4 4.30 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'19 6 3.40 GHz 1.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'19 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q4'17 6 3.60 GHz 2.20 GHz 9 MB 35 W
Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB 65 W
Q2'19 4 2.90 GHz 1.60 GHz 6 MB 25 W
Q2'19 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W
Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'19 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 62 W
Q2'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W
Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'19 4 4.30 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 62 W
Q2'19 4 3.80 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W
Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'19 4 4.50 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'19 4 4.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 28 W
Q2'18 6 5.00 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'18 4 4.50 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 28 W
Q2'18 6 4.10 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'18 6 4.30 GHz 2.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'18 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q4'17 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q4'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'19 4 3.90 GHz 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 28 W
Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 28 W
Q2'18 4 4.20 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 28 W
Q2'18 4 4.00 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'18 4 4.20 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'18 6 3.50 GHz 2.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'18 6 3.30 GHz 1.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q4'19 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'18 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'18 2 3.60 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 28 W
Q2'18 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 62 W
Q2'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'18 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'17 4 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q4'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q4'17 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W
Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W