Coffee Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB
Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB
Launched Q2'19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB
Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB
Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB
Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB
Launched Q2'19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'19 8 5.00 GHz 4.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 4.80 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'19 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB
Launched Q2'19 6 4.40 GHz 2.70 GHz 9 MB
Launched Q2'19 8 3.80 GHz 1.80 GHz 12 MB
Launched Q2'19 6 4.10 GHz 1.90 GHz 9 MB
Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.60 GHz 2.60 GHz 12 MB
Launched Q2'19 8 4.30 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'19 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'18 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 5.00 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 4 4.50 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.30 GHz 2.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'17 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.20 GHz 3.00 GHz 9 MB
Launched Q2'19 6 3.60 GHz 2.20 GHz 9 MB
Launched Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.30 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 6 3.40 GHz 1.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'19 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'19 4 3.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 6 3.30 GHz 1.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 6 3.50 GHz 2.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 4 4.00 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB
Launched Q2'19 4 2.90 GHz 1.60 GHz 6 MB
Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB
Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.30 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 3.80 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'19 2 3.90 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'18 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'18 4 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 2 3.60 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'18 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'17 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache