Coffee Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900K Launched Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KF Launched Q1'19 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900T Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900 Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9880H Launched Q2'19 8 4.80 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9980HK Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i9-9900KS Processor Launched Q4'19 8 5.00 GHz 4.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700K Launched Q4'18 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700KF Launched Q1'19 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700T Launched Q2'19 8 4.30 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700 Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700F Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9750H Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9750HF Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9850H Launched Q2'19 6 4.60 GHz 2.60 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-9850HE Processor Launched Q2'19 6 4.40 GHz 2.70 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-9850HL Processor Launched Q2'19 6 4.10 GHz 1.90 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-9700TE Processor Launched Q2'19 8 3.80 GHz 1.80 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-9700E Processor Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500 Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600K Launched Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400 Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600 Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400T Launched Q2'19 6 3.40 GHz 1.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400F Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600KF Launched Q1'19 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500F Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600T Launched Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9500T Launched Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9300H Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9400H Launched Q2'19 4 4.30 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9500TE Processor Launched Q2'19 6 3.60 GHz 2.20 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9500E Processor Launched Q2'19 6 4.20 GHz 3.00 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9300HF Processor Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300T Launched Q2'19 4 3.80 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9300 Launched Q2'19 4 4.30 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100 Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100T Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350K Launched Q2'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9350KF Launched Q1'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9100F Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-9320 Launched Q2'19 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-9100HL Processor Launched Q2'19 4 2.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-9100E Processor Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-9100TE Processor Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-8950HK Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700K Launched Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700 Launched Q4'17 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700T Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8750H Launched Q2'18 6 4.10 GHz 2.20 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8850H Launched Q2'18 6 4.30 GHz 2.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8559U Launched Q2'18 4 4.50 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i7-8700B Processor Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-8086K Processor Launched Q2'18 6 5.00 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7+8700
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,60 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8569U Launched Q2'19 4 4.70 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i7-8557U Processor Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 645
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600K Launched Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400 Launched Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600T Launched Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400H Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400T Launched Q2'18 6 3.30 GHz 1.70 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600 Launched Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500 Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500T Launched Q2'18 6 3.50 GHz 2.10 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8300H Launched Q2'18 4 4.00 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8259U Launched Q2'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8269U Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i5-8400B Processor Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-8500B Processor Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8500
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,10 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8400
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,00 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8279U Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i5-8257U Processor Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 645
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100 Launched Q4'17 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8350K Launched Q4'17 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300 Launched Q2'18 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100T Launched Q2'18 4 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300T Launched Q2'18 4 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8109U Launched Q2'18 2 3.60 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i3-8100H Processor Launched Q3'18 4 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-8100B Processor Launched Q3 '18 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500 Launched Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500T Launched Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5600 Launched Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5600T Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420T Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5420 Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold G5620 Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Celeron® G4900 Processor Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® G4900T Processor Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® G4920 Processor Launched Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930T Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4930 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G4950 Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G4932E Launched Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G4930E Launched Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176M Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186M Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124G Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2146G Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176G Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2136 Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2134 Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2144G Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2174G Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186G Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2126G Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124 Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2226G Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2234 Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2236 Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2244G Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2274G Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2246G Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224 Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache N/A
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2224G Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2288G Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278G Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286G Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2276G Processor Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ME Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ML Launched Q2' 19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276ML Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2276M Launched Q2 '19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2286M Launched Q2 '19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2254ME Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GEL Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2278GE Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Xeon® E-2226GE Processor Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Z370 Chipset Launched Q4'17
Mobile Intel® HM370 Chipset Launched Q2'18
Mobile Intel® QM370 Chipset Launched Q2'18
Intel® H310 Chipset Launched Q2'18
Intel® H370 Chipset Launched Q2'18
Intel® Q370 Chipset Launched Q2'18
Intel® B360 Chipset Launched Q2'18
Intel® Z390 Chipset Launched Q4'18
Intel® B365 Chipset Launched Q4'18
Mobile Intel® CM246 Chipset Launched Q2'18
Intel® C246 Chipset Launched Q3'18
Intel® C242 Chipset Launched Q4'18

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.