Coffee Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900K Launched Q4'18 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i9-9900KF Processor Launched Q1'19 8 5.00 GHz 3.60 GHz 16 MB SmartCache
Intel® Core™ i9-9900T Processor Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.10 GHz 16 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i9-9900 Processor Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.10 GHz 16 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i9-9880H Processor Launched Q2'19 8 4.80 GHz 2.30 GHz 16 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i9-9980HK Processor Launched Q2'19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-9700K Launched Q4'18 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-9700KF Processor Launched Q1'19 8 4.90 GHz 3.60 GHz 12 MB SmartCache
Intel® Core™ i7-9700T Processor Launched Q2'19 8 4.30 GHz 2.00 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-9700 Processor Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-9700F Processor Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.00 GHz 12 MB SmartCache
Intel® Core™ i7-9750H Processor Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-9750HF Processor Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.60 GHz 12 MB SmartCache
Intel® Core™ i7-9850H Processor Launched Q2'19 6 4.60 GHz 2.60 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-9850HE Processor Launched Q2'19 6 4.40 GHz 2.70 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-9850HL Processor Launched Q2'19 6 4.10 GHz 1.90 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-9700TE Processor Launched Q2'19 8 3.80 GHz 1.80 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-9700E Processor Launched Q2'19 8 4.40 GHz 2.60 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9500 Processor Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-9600K Launched Q4'18 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9400 Processor Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9600 Processor Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.10 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9400T Processor Launched Q2'19 6 3.40 GHz 1.80 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9400F Processor Launched Q1'19 6 4.10 GHz 2.90 GHz 9 MB SmartCache
Intel® Core™ i5-9600KF Processor Launched Q1'19 6 4.60 GHz 3.70 GHz 9 MB SmartCache
Intel® Core™ i5-9500F Processor Launched Q2'19 6 4.40 GHz 3.00 GHz 9 MB SmartCache
Intel® Core™ i5-9600T Processor Launched Q2'19 6 3.90 GHz 2.30 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9500T Processor Launched Q2'19 6 3.70 GHz 2.20 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9300H Processor Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9400H Processor Launched Q2'19 4 4.30 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9500TE Processor Launched Q2'19 6 3.60 GHz 2.20 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-9500E Processor Launched Q2'19 6 4.20 GHz 3.00 GHz 9 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-9300T Processor Launched Q2'19 4 3.80 GHz 3.20 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-9300 Processor Launched Q2'19 4 4.30 GHz 3.70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-9100 Processor Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-9100T Processor Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-9350K Processor Launched Q2'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-9350KF Processor Launched Q1'19 4 4.60 GHz 4.00 GHz 8 MB SmartCache
Intel® Core™ i3-9100F Processor Launched Q2'19 4 4.20 GHz 3.60 GHz 6 MB SmartCache
Intel® Core™ i3-9320 Processor Launched Q2'19 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-9100HL Processor Launched Q2'19 4 2.90 GHz 1.60 GHz 6 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-9100E Processor Launched Q2'19 4 3.70 GHz 3.10 GHz 6 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-9100TE Processor Launched Q2'19 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i9-8950HK Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700K Launched Q4'17 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700 Launched Q4'17 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8700T Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8750H Launched Q2'18 6 4.10 GHz 2.20 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8850H Launched Q2'18 6 4.30 GHz 2.60 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-8559U Launched Q2'18 4 4.50 GHz 2.70 GHz 8 MB SmartCache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i7-8700B Processor Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-8086K Processor Launched Q2'18 6 5.00 GHz 4.00 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i7+8700
(bộ nhớ đệm 12M, lên đến 4,60 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i7-8569U Processor Launched Q2'19 4 4.70 GHz 2.80 GHz 8 MB SmartCache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i7-8557U Processor Launched Q3'19 4 4.50 GHz 1.70 GHz 8 MB SmartCache Intel® Iris® Plus Graphics 645
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600K Launched Q4'17 6 4.30 GHz 3.60 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400 Launched Q4'17 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600T Launched Q2'18 6 3.70 GHz 2.30 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400H Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.50 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8400T Launched Q2'18 6 3.30 GHz 1.70 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8600 Launched Q2'18 6 4.30 GHz 3.10 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500 Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8500T Launched Q2'18 6 3.50 GHz 2.10 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8300H Launched Q2'18 4 4.00 GHz 2.30 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8259U Launched Q2'18 4 3.80 GHz 2.30 GHz 6 MB SmartCache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-8269U Launched Q2'18 4 4.20 GHz 2.60 GHz 6 MB SmartCache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i5-8400B Processor Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-8500B Processor Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8500
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,10 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.10 GHz 3.00 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i5+8400
(bộ nhớ đệm 9M, lên đến 4,00 GHz) bao gồm bộ nhớ Intel® Optane™
Launched Q2'18 6 4.00 GHz 2.80 GHz 9 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i5-8279U Processor Launched Q2'19 4 4.10 GHz 2.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i5-8257U Processor Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.40 GHz 6 MB SmartCache Intel® Iris® Plus Graphics 645
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100 Launched Q4'17 4 3.60 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8350K Launched Q4'17 4 4.00 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300 Launched Q2'18 4 3.70 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8100T Launched Q2'18 4 3.10 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8300T Launched Q2'18 4 3.20 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-8109U Launched Q2'18 2 3.60 GHz 3.00 GHz 4 MB SmartCache Intel® Iris® Plus Graphics 655
Intel® Core™ i3-8100H Processor Launched Q3'18 4 3.00 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Core™ i3-8100B Processor Launched Q3 '18 4 3.60 GHz 6 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500 Launched Q2'18 2 3.80 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400T Launched Q2'18 2 3.10 GHz 4 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5500T Launched Q2'18 2 3.20 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5600 Launched Q2'18 2 3.90 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Vàng Intel® Pentium® G5400 Launched Q2'18 2 3.70 GHz 4 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Pentium® Gold G5600T Processor Launched Q2'19 2 3.30 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Pentium® Gold G5420T Processor Launched Q2'19 2 3.20 GHz 4 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Pentium® Gold G5420 Processor Launched Q2'19 2 3.80 GHz 4 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Pentium® Gold G5620 Processor Launched Q2'19 2 4.00 GHz 4 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Pentium® Gold G5600E Processor Launched Q2'19 2 3.10 GHz 2.60 GHz 4 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Celeron® G4900 Processor Launched Q2'18 2 3.10 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® G4900T Processor Launched Q2'18 2 2.90 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® G4920 Processor Launched Q2'18 2 3.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G4930T Launched Q2'19 2 3.00 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G4930 Launched Q2'19 2 3.20 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G4950 Launched Q2'19 2 3.30 GHz 2 MB SmartCache Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G4932E Launched Q2'19 2 1.90 GHz 1.90 GHz 2 MB Intel® UHD Graphics 610
Intel® Celeron® Processor G4930E Launched Q2'19 2 2.40 GHz 2.40 GHz 2 MB Intel® UHD Graphics 610
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176M Launched Q2'18 6 4.40 GHz 2.70 GHz 12 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2186M Launched Q2'18 6 4.80 GHz 2.90 GHz 12 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124G Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.40 GHz 8 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2146G Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.50 GHz 12 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2176G Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.70 GHz 12 MB SmartCache Đồ họa Intel® UHD 630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2136 Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB SmartCache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2134 Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.50 GHz 8 MB SmartCache
Intel® Xeon® E-2144G Processor Launched Q3'18 4 4.50 GHz 3.60 GHz 8 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2174G Launched Q3'18 4 4.70 GHz 3.80 GHz 8 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2186G Processor Launched Q3'18 6 4.70 GHz 3.80 GHz 12 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2126G Processor Launched Q3'18 6 4.50 GHz 3.30 GHz 12 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630
Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2124 Launched Q3'18 4 4.30 GHz 3.30 GHz 8 MB SmartCache
Intel® Xeon® E-2226G Processor Launched Q2'19 6 4.70 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2234 Processor Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.60 GHz 8 MB N/A
Intel® Xeon® E-2236 Processor Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.40 GHz 12 MB N/A
Intel® Xeon® E-2244G Processor Launched Q2'19 4 4.80 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2274G Processor Launched Q2'19 4 4.90 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2246G Processor Launched Q2'19 6 4.80 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2224 Processor Launched Q2'19 4 4.60 GHz 3.40 GHz 8 MB N/A
Intel® Xeon® E-2224G Processor Launched Q2'19 4 4.70 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2288G Processor Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.70 GHz 16 MB Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2278G Processor Launched Q2'19 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2286G Processor Launched Q2'19 6 4.90 GHz 4.00 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2276G Processor Launched Q2'19 6 4.90 GHz 3.80 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2276ME Processor Launched Q2'19 6 4.50 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2254ML Processor Launched Q2' 19 4 3.50 GHz 1.70 GHz 8 MB Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2276ML Processor Launched Q2'19 6 4.20 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2276M Processor Launched Q2 '19 6 4.70 GHz 2.80 GHz 12 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2286M Processor Launched Q2 '19 8 5.00 GHz 2.40 GHz 16 MB SmartCache Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2254ME Processor Launched Q2'19 4 3.80 GHz 2.60 GHz 8 MB Intel® UHD Graphics P630
Intel® Xeon® E-2278GEL Processor Launched Q2'19 8 3.90 GHz 2.00 GHz 16 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Xeon® E-2278GE Processor Launched Q2'19 8 4.70 GHz 3.30 GHz 16 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Xeon® E-2226GE Processor Launched Q2'19 6 4.60 GHz 3.40 GHz 12 MB Đồ họa Intel® UHD 630
Intel® Z370 Chipset Launched Q4'17
Mobile Intel® HM370 Chipset Launched Q2'18
Mobile Intel® QM370 Chipset Launched Q2'18
Intel® H310 Chipset Launched Q2'18
Intel® H370 Chipset Launched Q2'18
Intel® Q370 Chipset Launched Q2'18
Intel® B360 Chipset Launched Q2'18
Intel® Z390 Chipset Launched Q4'18
Intel® B365 Chipset Launched Q4'18
Mobile Intel® CM246 Chipset Launched Q2'18
Intel® C246 Chipset Launched Q3'18
Intel® C242 Chipset Launched Q4'18

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.