Comet Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 10 5.20 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 8 5.00 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 10 4.70 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 10 4.80 GHz 3.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'20 8 4.80 GHz 3.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 6 4.70 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 6 3.80 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 6 4.70 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'20 6 5.10 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'20 10 5.20 GHz 3.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 10 4.50 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 10 4.70 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 10 4.60 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 10 5.20 GHz 2.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 10 5.30 GHz 3.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 8 5.30 GHz 2.40 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'20 8 5.00 GHz 2.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'20 6 4.90 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'20 8 4.40 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 8 4.50 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 8 5.10 GHz 3.80 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 8 4.50 GHz 2.00 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 8 4.80 GHz 2.90 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 6 5.10 GHz 2.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 8 5.10 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 6 5.00 GHz 2.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'19 6 4.70 GHz 1.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'19 4 4.90 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'21 6 4.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q4'20 6 4.50 GHz 2.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'20 4 4.10 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 4 4.40 GHz 1.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'20 6 3.70 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 6 4.20 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 6 4.80 GHz 4.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 125 W
Q2'20 6 4.00 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 6 3.80 GHz 2.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 6 3.60 GHz 2.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 6 4.50 GHz 3.10 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 6 4.30 GHz 2.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 6 4.80 GHz 3.30 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 4 4.60 GHz 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'20 4 4.50 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'19 4 4.20 GHz 1.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'21 4 4.40 GHz 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 4 4.70 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 4 3.90 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 4 4.50 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'21 4 4.40 GHz 3.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q4'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 4 3.80 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 4 3.60 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 4 4.60 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 4 4.40 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 4 4.30 GHz 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'20 4 3.80 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'19 2 4.10 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'21 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q1'21 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q1'21 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'21 2 4.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q4'19 2 2.40 GHz 2 MB 15 W
Q3'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q3'20 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q3'20 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.00 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 3.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 58 W
Q2'20 2 3.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'20 2 2.30 GHz 2 MB 15 W
Q4'19 2 1.90 GHz 2 MB 15 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 6 W
Q2'20 3 W
Q2'20 3 W
Q2'20 3 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.