Tiger Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 4.50 GHz 1.50 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 3.10 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 4.40 GHz 1.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 6 4.90 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 5.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 4.90 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 8 4.70 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 4.60 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 4.80 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 8 4.60 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 5.00 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 4 4.40 GHz 1.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 4 4.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 4 4.70 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 4 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 4 4.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 6 4.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 6 4.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'21 6 4.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 4 4.10 GHz 1.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 4 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 4 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 4 4.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 2 3.90 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'21 4 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 2 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'20 2 4.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'20 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21 2 2.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'20 2 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q4'20 2 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'21
Launched Q3'21
Launched Q3'21
Launched Q2'21
Launched Q2'21
Launched Q2'21
Launched Q3'21
Launched Q3'21

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.