Kaby Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q3'17 4 4.50 GHz 4.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 79 W
Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Q1'17 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Q1'17 4 4.20 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 72 W
Q1'17 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 73 W
Q1'17 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB 25 W
Q1'17 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB 45 W
Q1'17 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W
Q3'16 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W
Q3'16 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB 25 W
Q2'17 4 4.50 GHz 4.30 GHz 8 MB 112 W
Q2'17 4 4.20 GHz 4.00 GHz 6 MB 112 W
Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB 45 W
Q1'17 2 4.00 GHz 2.50 GHz 4 MB 15 W
Q1'17 2 3.80 GHz 2.40 GHz 4 MB 15 W
Q1'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 4 MB 28 W
Q1'17 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB 45 W
Q1'17 4 4.20 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'17 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB 45 W
Q1'17 4 4.50 GHz 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W
Q1'17 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB 45 W
Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB 45 W
Q3'16 2 3.90 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'16 2 3.50 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'16 2 3.60 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W
Q1'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB 45 W
Q1'17 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB 28 W
Q1'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 3.70 GHz 3.30 GHz 4 MB 28 W
Q1'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB 25 W
Q1'17 2 3.60 GHz 2.30 GHz 4 MB 15 W
Q1'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB 15 W
Q1'17 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'17 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB 45 W
Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB 45 W
Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 91 W
Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'17 4 4.10 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'17 4 3.70 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 4 3.00 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 2 3.30 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W
Q3'16 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'16 2 3.20 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W
Q2'18 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'17 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'17 2 2.80 GHz 3 MB 28 W
Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB 35 W
Q1'17 2 2.10 GHz 3 MB 25 W
Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W
Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W
Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB 35 W
Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'17 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W
Q3'16 2 2.60 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 4.5 W
Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB 35 W
Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB 35 W
Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB 51 W
Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB 51 W
Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB 54 W
Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W
Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB 54 W
Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W
Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB 51 W
Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB 51 W
Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 6 W
Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'17 6 W
Q1'17 6 W
Q1'17 6 W
Q1'17 6 W
Q1'17 6 W
Q1'17 6 W
Q3'17 6 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.