Kaby Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285 v6
(bộ nhớ đệm cache 8M, 4,10 GHz)
Launched Q3'17 4 4.50 GHz 4.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Xeon® Processor E3-1501M v6
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q2'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1501L v6
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q2'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v6
(8M bộ nhớ đệm, 3.70 GHz)
Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v6
(8M bộ nhớ đệm, 3.50 GHz)
Launched Q1'17 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v6
(8M bộ nhớ đệm, 3.90 GHz)
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v6
(8M bộ nhớ đệm, 3.30 GHz)
Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v6
(8M bộ nhớ đệm, 3.80 GHz)
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v6
(8M bộ nhớ đệm, 3.80 GHz)
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v6
(8M bộ nhớ đệm, 3.70 GHz)
Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v6
(8M bộ nhớ đệm, 3.00 GHz)
Launched Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1505M v6
(8M bộ nhớ đệm, 3.00 GHz)
Launched Q1'17 4 4.00 GHz 3.00 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1535M v6
(8M bộ nhớ đệm, 3.10 GHz)
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.10 GHz 8 MB
Intel® Xeon® Processor E3-1505L v6
(8M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q1'17 4 3.00 GHz 2.20 GHz 8 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i7-7740X X
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 4.50 GHz)
Discontinued Q2'17 4 4.50 GHz 4.30 GHz 8 MB
Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ i5-7640X X
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 4.20 GHz)
Discontinued Q2'17 4 4.20 GHz 4.00 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7920HQ
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 4.10 GHz)
Launched Q1'17 4 4.10 GHz 3.10 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HK
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7600U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3.90 GHz)
Launched Q1'17 2 3.90 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7820HQ
(8M bộ nhớ đệm, lên đến 3.90 GHz)
Launched Q1'17 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7660U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 4,00 GHz)
Launched Q1'17 2 4.00 GHz 2.50 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7560U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q1'17 2 3.80 GHz 2.40 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7567U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 4.00 GHz)
Launched Q1'17 2 4.00 GHz 3.50 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700T
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3.80 GHz)
Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor
(8M Cache, up to 3.70 GHz)
Launched Q1'17 4 3.70 GHz 3.00 GHz 8 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 4.20 GHz)
Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700K
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 4.50 GHz)
Discontinued Q1'17 4 4.50 GHz 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700HQ
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.80 GHz)
Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7500U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 GHz)
Launched Q3'16 2 3.50 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7Y75
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3.60 GHz)
Launched Q3'16 2 3.60 GHz 1.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7440HQ
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.80 GHz)
Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7Y57
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.30 GHz)
Launched Q1'17 2 3.30 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300U
(3M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 GHz)
Launched Q1'17 2 3.50 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i5-7440EQ Processor
(6M Cache, up to 3.60 GHz)
Launched Q1'17 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7267U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 Ghz)
Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7287U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3,70 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3.30 GHz 4 MB
Intel® Core™ i5-7442EQ Processor
(6M Cache, up to 2.90 GHz)
Launched Q1'17 4 2.90 GHz 2.10 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7360U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.60 GHz)
Launched Q1'17 2 3.60 GHz 2.30 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7260U
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.40 GHz)
Launched Q1'17 2 3.40 GHz 2.20 GHz 4 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500T
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.30 GHz)
Launched Q1'17 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7500
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.80 GHz)
Launched Q1'17 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600K
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 4.20 GHz)
Discontinued Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 GHz)
Discontinued Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 4.10 GHz)
Discontinued Q1'17 4 4.10 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600T
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.70 GHz)
Discontinued Q1'17 4 3.70 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400T
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.00 GHz)
Discontinued Q1'17 4 3.00 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7300HQ
(6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 GHz)
Launched Q1'17 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7Y54
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.20 GHz)
Launched Q3'16 2 3.20 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7200U
(3M bộ nhớ đệm, lên đến 3.10 GHz)
Launched Q3'16 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7020U
(bộ nhớ đệm cache 3M, 2,30 GHz)
Launched Q2'18 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7130U
(3M bộ nhớ đệm, 2.70 GHz)
Launched Q2'17 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300T
(4M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7300
(4M bộ nhớ đệm, 4,00 GHz)
Discontinued Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7320
(4M bộ nhớ đệm, 4,10 GHz)
Discontinued Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100T
(3M bộ nhớ đệm, 3,40 Ghz)
Discontinued Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7350K
(4M bộ nhớ đệm, 4,20 GHz)
Discontinued Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7167U
(3M bộ nhớ đệm, 2.80 GHz)
Launched Q1'17 2 2.80 GHz 3 MB
Intel® Core™ i3-7102E Processor
(3M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q1'17 2 2.10 GHz 3 MB
Intel® Core™ i3-7101TE Processor
(3M Cache, 3.40 GHz)
Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100H
(3M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz)
Launched Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
Intel® Core™ i3-7101E Processor
(3M Cache, 3.90 GHz)
Launched Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Intel® Core™ i3-7100E Processor
(3M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100
(3M bộ nhớ đệm, 3,90 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-7100U
(3M bộ nhớ đệm, 2.40 GHz)
Launched Q3'16 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-7Y32
(4M bộ nhớ đệm, lên đến 3.00 GHz)
Launched Q2'17 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ m3-7Y30
(4M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Launched Q3'16 2 2.60 GHz 1.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415Y
(bộ nhớ đệm 2M, 1,60 GHz)
Launched Q2'17 2 1.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4415U
(bộ nhớ đệm 2M, 2,30 GHz)
Launched Q1'17 2 2.30 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Gold 4410Y
(bộ nhớ đệm 2M, 1,50 GHz)
Launched Q1'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4620
(3M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.70 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560T
(3M bộ nhớ đệm, 2,90 GHz)
Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600T
(3M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4560
(3M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® G4600
(3M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.60 GHz 3 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930E
(2M bộ nhớ đệm, 2.90 GHz)
Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930TE
(2M bộ nhớ đệm, 2.70 GHz)
Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930T
(2M bộ nhớ đệm, 2,70 GHz)
Discontinued Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3950
(2M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz)
Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930
(2M bộ nhớ đệm, 2,90 GHz)
Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965Y
(2M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz)
Launched Q2'17 2 1.50 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3965U
(2M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q1'17 2 2.20 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® 3865U
(2M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Launched Q1'17 2 1.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache
Chipset Intel® X299 Launched Q2'17
Chipset Intel® Q250 Launched Q1'17
Chipset Intel® B250 Launched Q1'17
Chipset Intel® Q270 Launched Q1'17
Chipset Intel® Z270 Launched Q1'17
Chipset Intel® H270 Launched Q1'17
Chipset Intel® dòng C422 Launched Q3'17

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.