Coppervale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT4 Launched 28 nm
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT2 Launched 28 nm
Kết nối Intel® Ethernet X557-AT Discontinued 28 nm