Jacksonville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Kết nối Intel® Ethernet I219-LM Launched 40 nm
Kết nối Intel® Ethernet I219-V Launched 40 nm