Pine Cove trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
CoreCount
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
MaxTDP
Q3'14 750 MHz 0 KB
Q3'14 750 MHz 0 KB
Q3'14 750 MHz 0 KB
Q3'14 750 MHz 0 KB
Q3'14 750 MHz 0 KB
Q3'14 750 MHz 0 KB
Q3'14 750 MHz 0 KB