Sapello trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000VSASATAR Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000VSA4DIMMR Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000VSASASR Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000VSASCSIR Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771