Pleasant Star trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa thể rắn Intel® E dòng 6000p
(256GB, M.2 80mm PCle 3.0 x4, 3D1, TLC)
256 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 6000p
(128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
128 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng Pro 6000p
(256GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
256 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 6000p
(360GB, M.2 80mm PCle 3.0 x4, 3D1, TLC)
360 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 6000p
(512GB, M.2 80mm PCle 3.0 x4, 3D1, TLC)
512 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng Pro 6000p
(128GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
128 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng Pro 6000p
(1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D1, TLC)
1.024 TB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 600p
(128GB, M.2 80mm PCle 3.0 x4, 3D1, TLC)
128 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ Đĩa Thể Rắn Intel® Dòng 600p
(256GB, PCIe 3.0 x4 M.2 80mm, 3D1, TLC)
256 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 600p
(512GB, M.2 80mm PCle 3.0 x4, 3D1, TLC)
512 GB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 600p
(1,0TB, M.2 80mm PCle 3.0 x4, 3D1, TLC)
1.024 TB Discontinued M.2 22 x 80mm PCIe 3.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.