Ivy Bridge EP trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q1'14 10 2.50 GHz 1.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 4 2.20 GHz 2.20 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 6 2.60 GHz 2.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 8 3.00 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 8 3.60 GHz 3.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 10 2.70 GHz 2.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 10 2.90 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 8 2.70 GHz 2.30 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 12 2.90 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 6 3.90 GHz 3.50 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 6 4.00 GHz 3.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 8 2.50 GHz 2.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 6 3.80 GHz 3.50 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 2.50 GHz 2.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 6 2.60 GHz 2.10 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 6 3.10 GHz 2.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 10 3.00 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 8 4.00 GHz 3.30 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 10 3.30 GHz 2.50 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 10 3.60 GHz 2.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 3.80 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 8 4.00 GHz 3.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 10 3.60 GHz 3.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 12 3.20 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 12 3.50 GHz 2.70 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 10 2.50 GHz 1.90 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 10 3.00 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.