Gilgal trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82564EB Discontinued 150 nm
PHY Gigabit Ethernet Intel® 82563EB Discontinued 150 nm