Red Rock Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển đa máy chủ Ethernet Intel® FM10420 Launched 28 nm
Bộ điều khiển đa máy chủ Ethernet Intel® FM10840 Launched 28 nm