Lincoln Crest trước đây của các sản phẩm

Lincoln Crest trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 525
(120GB, mSATA 6Gb/giây, 25nm, MLC)
120 GB Discontinued mSATA SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 525
(180GB, mSATA 6Gb/giây, 25nm, MLC)
180 GB Discontinued mSATA SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 525
(240GB, mSATA 6Gb/giây, 25nm, MLC)
240 GB Discontinued mSATA SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 525
(30GB, mSATA 6Gb/s, 25nm, MLC)
30 GB Discontinued mSATA SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 525
(60GB, mSATA 6Gb/giây, 25nm, MLC)
60 GB Discontinued mSATA SATA 3.0 6Gb/S

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.