Thunder Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Q4'20 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1.73 Gbps 2x2
Q4'20 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1.73 Gbps 2x2
Q1'19 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1.73 Gbps 2x2
Q1'19 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1.73 Gbps 2x2
Q3'17 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1.73 Gbps 2x2