Truchas Valley trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Cấp độ RAID được hỗ trợ
Số cổng bên trong
NumExternalPorts
EmbeddedMemorySize
Discontinued Midplane Board Dependent on paired RAID card 36