Lizard Head Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 130 W
Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LT2 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 130 W
Hệ thống máy chủ Intel® R2304LH2HKC Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R
Hệ thống máy chủ Intel® R2208LT2HKC4 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R