Buffalo Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng SKU Bán Lẻ Có Sẵn Bao gồm bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1304WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack Không
Khung máy chủ Intel® R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack Không
Khung máy chủ Intel® R1208WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack Không
Khung máy chủ Intel® R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack Không