Big Horn Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R2000WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack
Khung máy chủ Intel® R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack
Khung máy chủ Intel® R2000WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack
Khung máy chủ Intel® R2312WTXXX Discontinued 2U, Spread Core Rack