Union Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng SKU Bán Lẻ Có Sẵn Bao gồm bộ xử lý So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® P4304XXMFEN2 Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung máy chủ Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHDN Discontinued 4U Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFDR Discontinued 4U Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFCN Discontinued 4U Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFDN Discontinued 4U Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHEN Discontinued 4U Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSFEN Discontinued 4U Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXSHDR Discontinued 4U Pedestal Không
Khung vỏ máy chủ Intel® P4000XXSFDR Discontinued 4U Pedestal Không
Giá trị RAIL nâng cao AXXELVRAIL Launched Không
Bộ giá đỡ và mở rộng AUPMCOPROBR cho dòng khung vỏ P4000M Discontinued Không
Bộ giá đỡ và mở rộng AUPLCOPROBR cho dòng khung vỏ P4000L Discontinued Không
Bezel Spare FUPBEZELHSD2 for P4000 Chassis Supporting Hot Swap HDDs Launched Không
Bezel Spare FUPBEZELFIX2 for P4000 Chassis Supporting Fixed HDD Launched Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFDR Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFDN Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHJC Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4304XXMHEN Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGC Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFEN Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHGC Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHGN Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHGC Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMFGR Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ máy chủ Intel® P4308XXMFGN Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHGR Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4208XXMHDR Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHDR Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4308XXMHDN Discontinued 4U Rack or Pedestal Không
Khung vỏ Máy chủ Intel® P4216XXMHJC Discontinued 4U Rack or Pedestal Không