Westmere EP trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3670 Discontinued Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5667 Discontinued Q1'10 4 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5630 Discontinued Q1'10 4 2.40 GHz 2.13 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5670 Discontinued Q1'10 6 3.33 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5609 Discontinued Q1'10 4 1.86 GHz 1.86 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5660 Discontinued Q1'10 6 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5677 Discontinued Q1'10 4 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5650 Discontinued Q1'10 6 3.06 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5640 Discontinued Q1'10 4 2.93 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5680 Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5630 Discontinued Q1'10 4 2.80 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® W3680 Discontinued Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5620 Launched Q1'10 4 2.66 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5640 Discontinued Q1'10 6 2.80 GHz 2.26 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5638 Launched Q1'10 6 2.40 GHz 2.00 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® L5618 Launched Q1'10 4 2.26 GHz 1.87 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5645 Launched Q1'10 6 2.67 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5603 Discontinued Q1'11 4 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5690 Discontinued Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5675 Discontinued Q1'11 6 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5687 Discontinued Q1'11 4 3.86 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5672 Discontinued Q1'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® X5647 Discontinued Q1'11 4 3.20 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5649 Launched Q1'11 6 2.93 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5607 Launched Q1'11 4 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5606 Discontinued Q1'11 4 2.13 GHz 8 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.