Tekoa trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82573E Gigabit Discontinued 130 nm
Bộ điều khiển Gigabit Ethernet Intel® 82573V Discontinued 130 nm