Sageville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550-AT Discontinued 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550-BT2 Discontinued 28 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X550-AT2 Launched 28 nm