Crown Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Tấm chắn I/O AW2600CR2IOS Discontinued
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2 Discontinued Không 150 W
Bo mạch máy trạm Intel® W2600CR2L Discontinued Không 150 W
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFKN Discontinued
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJN Discontinued
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFGN Discontinued
Hệ thống máy trạm Intel® P4304CR2LFJNL Discontinued