Crystal Well trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q3'14 4 4.00 GHz 6 MB Intel® Iris® Pro Graphics 5200
Q3'14 4 3.70 GHz 6 MB Intel® Iris® Pro Graphics 5200
Q3'14 4 3.40 GHz 6 MB Intel® Iris® Pro Graphics 5200
Q2'14 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 5200
Q1'14 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 5200
Q4'13 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 5200
Q3'13 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 5200
Q3'13 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 5200
Q3'13 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 5200
Q2'13 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 5200
Q2'13 4 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 5200
Q2'13 4 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Pro Graphics 5200

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.