Crystal Well trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Discontinued Q3'14 4 4.00 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Discontinued Q3'14 4 3.70 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Discontinued Q3'14 4 3.40 GHz 6 MB Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Discontinued Q1'14 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Discontinued Q4'13 4 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Discontinued Q3'13 4 3.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Discontinued Q3'13 4 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Discontinued Q3'13 4 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200
Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Pro 5200

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.