Kinnereth trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562EZ Discontinued 350 nm
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562EP Discontinued 350 nm
PHY Ethernet tốc độ cao Intel® 82562ET Discontinued 350 nm