Crane Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
2011 802.11b/g/n 150 Mbps 1x1
2011 802.11b/g/n 150 Mbps 1x1