Powerville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Lithography MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp máy chủ Intel® Ethernet I350-T2V2 Discontinued Cat 5 up to 100m
Bộ điều hợp máy chủ Intel® Ethernet I350-T4V2 Launched Cat 5 up to 100m
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-BT2 Discontinued
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-AM4 Launched
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-AM2 Launched