Powerville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Loại cáp
TDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
Cat 5 up to 100m 5 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Cat 5 up to 100m Dual 1GbE PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
2.8 W Dual 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
4 W Quad 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
2.8 W Dual 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)