Powerville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp máy chủ Intel® Ethernet I350-T2V2 Launched 4.4 W Dual PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ điều hợp máy chủ Intel® Ethernet I350-T4V2 Launched 5 W Quad PCIe v2.1 (5.0 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-AM2 Launched 2.8 W Dual 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-AM4 Launched 4 W Quad 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I350-BT2 Launched 2.8 W Dual 1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)