Puma Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
Discontinued 2011 802.11a/g/n 300 Mbps 2x2
Discontinued 2011 802.11a/g/n 450 Mbps 3x3