Rainbow Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi*
Tốc độ tối đa
WifiBandwith
Luồng TX/RX
2011 802.11a/g/n 300 Mbps 2x2
2011 802.11b/g/n 300 Mbps RX/150 Mbps TX 1x2