Springville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
CablingDescription
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Single 1GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Single 1GbE SerDes/SGMII PCIe v2.1 (2.5 GT/s)
Single 1GbE PCIe v2.1 (2.5 GT/s)