Springville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Ethernet Controller I210-CL Launched
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-CS Launched 40 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-AT Launched
Bộ Điều Khiển Ethernet Intel® I210-IS Launched
Bộ điều khiển Ethernet Intel® I210-IT Launched