Twinville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration CablingDescription So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540-BT2 Launched 40 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® X540-AT2 Launched 40 nm