Haswell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q2'15 18 2.90 GHz 2.10 GHz 45 MB Last Level Cache
Launched Q2'15 4 3.50 GHz 3.20 GHz 45 MB Last Level Cache
Launched Q2'15 10 3.50 GHz 2.80 GHz 45 MB Last Level Cache
Launched Q2'15 18 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB Last Level Cache
Launched Q2'15 18 2.80 GHz 2.00 GHz 45 MB Last Level Cache
Launched Q2'15 18 3.10 GHz 2.30 GHz 45 MB Last Level Cache
Launched Q2'15 16 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB
Launched Q2'15 16 3.20 GHz 2.20 GHz 40 MB Last Level Cache
Launched Q2'15 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB Last Level Cache
Launched Q2'15 12 2.70 GHz 2.10 GHz 30 MB Last Level Cache
Launched Q2'15 10 1.90 GHz 25 MB Last Level Cache
Launched Q2'15 8 2.00 GHz 20 MB Last Level Cache
Launched Q2'15 12 2.20 GHz 1.70 GHz 30 MB
Discontinued Q2'15 12 2.80 GHz 2.10 GHz 30 MB
Discontinued Q2'15 6 3.20 GHz 2.90 GHz 30 MB
Discontinued Q2'15 14 2.90 GHz 2.10 GHz 35 MB
Discontinued Q2'15 16 2.90 GHz 2.00 GHz 40 MB
Discontinued Q2'15 18 2.90 GHz 2.10 GHz 45 MB
Discontinued Q2'15 12 2.60 GHz 1.90 GHz 30 MB
Discontinued Q2'15 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB
Discontinued Q2'15 10 2.60 GHz 2.00 GHz 25 MB
Discontinued Q2'15 10 1.70 GHz 1.70 GHz 25 MB
Launched Q1'15 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'15 4 1.80 GHz 10 MB
Launched Q1'15 10 1.80 GHz 25 MB
Launched Q1'15 8 1.80 GHz 20 MB
Launched Q1'15 6 2.00 GHz 15 MB
Launched Q1'15 8 2.00 GHz 20 MB
Discontinued Q3'14 8 3.60 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'14 6 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'14 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 8 2.90 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 8 3.20 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 4 3.50 GHz 3.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'14 6 3.20 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'14 8 3.40 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 14 3.00 GHz 2.00 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 14 3.30 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 14 3.60 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 16 3.60 GHz 2.30 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'14 10 2.50 GHz 2.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'14 12 3.30 GHz 2.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 6 1.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 8 3.50 GHz 3.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 6 3.80 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 4 3.80 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 4 3.60 GHz 3.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 10 3.50 GHz 3.10 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 10 3.00 GHz 2.30 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'14 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 6 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 12 3.50 GHz 2.60 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 12 3.10 GHz 2.30 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'14 10 3.30 GHz 2.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 1.50 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'13 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 2.80 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 4 4.00 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'15 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB
Discontinued Q1'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB
Discontinued Q3'14 2 3.50 GHz 3.00 GHz 4 MB
Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'14 4 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'14 4 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'14 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q4'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache