Haswell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'15 10 3.50 GHz 2.80 GHz 45 MB Last Level Cache 165 W
Q2'15 4 3.50 GHz 3.20 GHz 45 MB Last Level Cache 140 W
Q2'15 18 2.90 GHz 2.10 GHz 45 MB Last Level Cache 140 W
Q2'15 18 3.10 GHz 2.30 GHz 45 MB Last Level Cache 150 W
Q2'15 18 2.80 GHz 2.00 GHz 45 MB Last Level Cache 115 W
Q2'15 18 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB Last Level Cache 165 W
Q2'15 12 2.70 GHz 2.10 GHz 30 MB Last Level Cache 115 W
Q2'15 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB Last Level Cache 115 W
Q2'15 16 3.20 GHz 2.20 GHz 40 MB Last Level Cache 140 W
Q2'15 16 3.30 GHz 2.50 GHz 45 MB 165 W
Q2'15 8 2.00 GHz 20 MB Last Level Cache 115 W
Q2'15 10 1.90 GHz 25 MB Last Level Cache 115 W
Q2'15 6 3.20 GHz 2.90 GHz 30 MB 135 W
Q2'15 14 2.90 GHz 2.10 GHz 35 MB 120 W
Q2'15 16 2.90 GHz 2.00 GHz 40 MB 135 W
Q2'15 18 2.90 GHz 2.10 GHz 45 MB 135 W
Q2'15 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB 135 W
Q2'15 12 2.60 GHz 1.90 GHz 30 MB 105 W
Q2'15 12 2.20 GHz 1.70 GHz 30 MB 105 W
Q2'15 12 2.80 GHz 2.10 GHz 30 MB 105 W
Q2'15 10 1.70 GHz 1.70 GHz 25 MB 105 W
Q2'15 10 2.60 GHz 2.00 GHz 25 MB 105 W
Q1'15 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q1'15 8 2.00 GHz 20 MB 65 W
Q1'15 4 1.80 GHz 10 MB 45 W
Q1'15 6 2.00 GHz 15 MB 50 W
Q1'15 8 1.80 GHz 20 MB 55 W
Q1'15 10 1.80 GHz 25 MB 70 W
Q3'14 8 3.40 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 90 W
Q3'14 8 3.60 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q3'14 6 1.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q3'14 6 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 52 W
Q3'14 8 3.40 GHz 2.30 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q3'14 6 3.20 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q3'14 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q3'14 12 2.50 GHz 1.80 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q3'14 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q3'14 12 3.30 GHz 2.50 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q3'14 10 3.50 GHz 3.10 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 160 W
Q3'14 4 3.60 GHz 3.50 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 140 W
Q3'14 4 3.80 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 140 W
Q3'14 6 3.80 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 140 W
Q3'14 8 3.50 GHz 3.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 140 W
Q3'14 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 140 W
Q3'14 4 3.50 GHz 3.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q3'14 8 3.20 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q3'14 8 2.90 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q3'14 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q3'14 10 2.50 GHz 2.00 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q3'14 10 3.00 GHz 2.30 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q3'14 14 3.30 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q3'14 14 3.60 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q3'14 16 3.60 GHz 2.30 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q3'14 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q3'14 14 3.00 GHz 2.00 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q3'14 10 3.30 GHz 2.60 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q3'14 12 3.10 GHz 2.30 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q3'14 12 3.50 GHz 2.60 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q3'14 6 1.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'14 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 82 W
Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'14 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q2'14 4 4.10 GHz 3.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q3'13 2 1.50 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 13 W
Q2'13 4 3.50 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'13 4 2.80 GHz 1.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 25 W
Q2'13 4 3.70 GHz 3.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q2'13 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 82 W
Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'13 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q1'14 4 4.00 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 57 W
Q2'13 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 57 W
Q1'15 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB 47 W
Q1'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB 37 W
Q3'14 2 3.50 GHz 3.00 GHz 4 MB 28 W
Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W
Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 37 W
Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 37 W
Q1'14 4 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 43 W
Q1'14 4 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 27 W
Q1'14 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q1'14 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q1'14 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 37 W
Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W
Q4'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 37 W
Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'13 2 2.90 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 11.5 W
Q3'13 2 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 28 W
Q3'13 2 3.30 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'13