Haswell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4930MX Extreme Edition
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4940MX Extreme Edition
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 4,00 GHz)
Discontinued Q1'14 4 4.00 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4550U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770S
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4650U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q3'13 2 3.30 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770T
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700MQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Launched Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4800MQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Launched Q2'13 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702MQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Launched Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4900MQ
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Launched Q2'13 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4765T
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EC
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 2,70 GHz)
Launched Q1'14 4 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4500U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702EC
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 2,00 GHz)
Launched Q1'14 4 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770K
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770TE
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610Y
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4558U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Launched Q4'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4771
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710MQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Launched Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712MQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4720HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Launched Q1'15 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4722HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Launched Q1'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4810MQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Launched Q1'14 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710HQ
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Launched Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4910MQ
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Launched Q1'14 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790S
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 4,00 GHz)
Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790T
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610M
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Launched Q1'14 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 4,00 GHz)
Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4785T
(8M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4510U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Launched Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4578U
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Launched Q3'14 2 3.50 GHz 3.00 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4250U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,60 GHz)
Launched Q3'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4260U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,70 GHz)
Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4350U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570T
(Bộ nhớ đệm 4M, tối đa 3,60 GHz)
Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4360U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Launched Q1'14 2 3.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200H
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Launched Q4'13 2 3.40 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670K
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,80 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,60 GHz)
Launched Q3'13 2 2.60 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670T
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570TE
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4402EC
(4M bộ nhớ đệm, tối đa 2,50 GHz)
Launched Q1'14 2 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200Y
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 1,90 GHz)
Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4202Y
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,00 GHz)
Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4330M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Launched Q4'13 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4400E
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210Y
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 1,90 GHz)
Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4258U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Launched Q3'13 2 2.90 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300Y
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,30 GHz)
Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4288U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Launched Q3'13 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q4'13 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4302Y
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,30 GHz)
Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4402E
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,70 GHz)
Launched Q3'13 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Launched Q4'13 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460T
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 2,70 GHz)
Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4410E
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Launched Q2'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590T
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210H
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Launched Q3'14 2 3.50 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4422E
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,90 GHz)
Launched Q2'14 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Launched Q1'14 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,00 GHz)
Launched Q1'14 2 3.00 GHz 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4340M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,60 GHz)
Launched Q1'14 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4220Y
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,00 GHz)
Launched Q2'14 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210M
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,20 GHz)
Launched Q2'14 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690T
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,50 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 2,70 GHz)
Launched Q2'14 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590S
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,70 GHz)
Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460
(6M bộ nhớ đệm, tối đa 3,40 GHz)
Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4308U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,30 GHz)
Launched Q3'14 2 3.30 GHz 2.80 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4278U
(3M bộ nhớ đệm, tối đa 3,10 GHz)
Launched Q3'14 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4000M
(3M bộ nhớ đệm, 2.40 GHz)
Launched Q4'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4005U
(3M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz)
Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010U
(3M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz)
Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100U
(3M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Launched Q3'13 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010Y
(3M bộ nhớ đệm, 1,30 GHz)
Launched Q3'13 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4158U
(3M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q3'13 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4012Y
(3M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz)
Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4020Y
(3M bộ nhớ đệm, 1,50 GHz)
Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100M
(3M bộ nhớ đệm, 2.50 GHz)
Launched Q4'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100E
(3M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Launched Q3'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4102E
(3M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz)
Launched Q3'13 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150T
(3M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz)
Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160
(3M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130
(3M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160T
(3M bộ nhớ đệm, 3,10 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130T
(3M bộ nhớ đệm, 2,90 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170
(3M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz)
Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110M
(3M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350
(4M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)
Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330TE
(4M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350T
(4M bộ nhớ đệm, 3,10 GHz)
Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330
(4M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150
(3M bộ nhớ đệm, 3,50 GHz)
Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360
(4M bộ nhớ đệm, 3,70 GHz)
Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330T
(4M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360T
(4M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340
(4M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz)
Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370
(4M bộ nhớ đệm, 3,80 GHz)
Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110E
(3M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4112E
(3M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Launched Q2'14 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030U
(3M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4025U
(3M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030Y
(3M bộ nhớ đệm, 1,60 GHz)
Launched Q2'14 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4120U
(3M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340TE
(4M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz)
Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370T
(4M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz)
Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170T
(3M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz)
Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400