Haswell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4940MX Extreme Edition Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4930MX Extreme Edition Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4900MQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4910MQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4800MQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4810MQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EC Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700HQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700MQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702EC Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702HQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702MQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710HQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710MQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712HQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712MQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4720HQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4722HQ Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770K Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4765T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770S Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770TE Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4771 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4785T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790S Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4650U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4500U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4510U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4550U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4558U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4578U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670K Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670S Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690S Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570S Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570TE Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590S Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590 Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590T Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4422E Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4410E Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4402EC Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4402E Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4400E Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460S Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440S Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430S Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4302Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4308U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4330M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4340M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4350U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4360U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200H Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4202Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210H Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4220Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4250U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4258U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4260U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4278U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4288U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330 Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330TE Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340TE Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350T Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360 Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100E Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4102E Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110E Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4112E Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4120U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4158U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4000M Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4005U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4012Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4020Y Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4025U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030U Launched
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030Y Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3470 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3460 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3430 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420 Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3258 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3320TE Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3260T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3250 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3550M Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3556U Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3558U Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3560M Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3560Y Launched
Bộ xử lý Intel® Pentium® 3561Y Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1850 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1840 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1830 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820TE Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820T Discontinued
Bộ xử lý Intel® Celeron® G1820 Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2981U Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2980U Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2970M Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2961Y Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2957U Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2955U Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2950M Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2002E Launched
Bộ xử lý Intel® Celeron® 2000E Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8893 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8891 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8890 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8880 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8870 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8867 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8860 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4850 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4830 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4820 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4809 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2699 v3 Announced
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4669 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2438L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1428L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4667 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2428L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1620 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4660 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2418L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1630 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2698 v3 Announced
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4655 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2408L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2697 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1650 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1660 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4648 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1680 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2695 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4640 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2690 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4627 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2687W v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4620 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4610 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2683 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2670 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2667 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2660 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658A v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2643 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2637 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2628L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2623 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2618L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609 v3 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2608L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2603 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1286L v3 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1286 v3 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285L v3 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1285 v3 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1281 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1280 v3 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1276 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275L v3 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1270 v3 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1268L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1271 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1275 v3 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1265L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1246 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1245 v3 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1241 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1240 v3 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1231 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1230 v3 Discontinued
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1226 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1225 v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220L v3 Launched
Bộ xử lý Intel® Xeon® E3-1220 v3 Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.