Haswell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4930MX Extreme Edition Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4940MX Extreme Edition Launched Q1'14 4 4.00 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4550U Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770S Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4650U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770T Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700HQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700MQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702HQ Launched Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4800MQ Launched Q2'13 4 3.70 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702MQ Launched Q2'13 4 3.20 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4900MQ Launched Q2'13 4 3.80 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4765T Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EC Launched Q1'14 4 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4500U Launched Q3'13 2 3.00 GHz 1.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4702EC Launched Q1'14 4 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4700EQ Launched Q2'13 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770 Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770K Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4770TE Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610Y Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4558U Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4600M Launched Q4'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4771 Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710MQ Launched Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712HQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4712MQ Launched Q2'14 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4720HQ Launched Q1'15 4 3.60 GHz 2.60 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4722HQ Launched Q1'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 6 MB Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4810MQ Launched Q1'14 4 3.80 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4710HQ Launched Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4910MQ Launched Q1'14 4 3.90 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790S Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790T Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4610M Launched Q1'14 2 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4790 Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4785T Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4510U Launched Q2'14 2 3.10 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4578U Launched Q3'14 2 3.50 GHz 3.00 GHz 4 MB Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440S Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4250U Launched Q3'13 2 2.60 GHz 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570 Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4260U Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570S Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4350U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570T Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4360U Launched Q1'14 2 3.00 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 5000
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670 Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430 Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200H Launched Q4'13 2 3.40 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4430S Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670K Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4440 Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670S Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200U Launched Q3'13 2 2.60 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4670T Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4570TE Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4402EC Launched Q1'14 2 2.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200Y Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4202Y Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4330M Launched Q4'13 2 3.50 GHz 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4400E Launched Q3'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210Y Launched Q3'13 2 1.90 GHz 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4258U Launched Q3'13 2 2.90 GHz 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300Y Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4288U Launched Q3'13 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4300M Launched Q4'13 2 3.30 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4302Y Launched Q3'13 2 2.30 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4402E Launched Q3'13 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4200M Launched Q4'13 2 3.10 GHz 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460T Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4410E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590T Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210H Launched Q3'14 2 3.50 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4422E Launched Q2'14 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310M Launched Q1'14 2 3.40 GHz 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460S Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4310U Launched Q1'14 2 3.00 GHz 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4340M Launched Q1'14 2 3.60 GHz 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690 Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4220Y Launched Q2'14 2 2.00 GHz 1.60 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210M Launched Q2'14 2 3.20 GHz 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690S Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4690T Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4210U Launched Q2'14 2 2.70 GHz 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590S Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4590 Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4460 Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4308U Launched Q3'14 2 3.30 GHz 2.80 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-4278U Launched Q3'14 2 3.10 GHz 2.60 GHz 3 MB Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4000M Launched Q4'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4005U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010U Launched Q3'13 2 1.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100U Launched Q3'13 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4010Y Launched Q3'13 2 1.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4158U Launched Q3'13 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® 5100
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4012Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4020Y Launched Q3'13 2 1.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100M Launched Q4'13 2 2.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4100E Launched Q3'13 2 2.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4102E Launched Q3'13 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150T Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160 Discontinued Q3'14 2 3.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130 Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4160T Discontinued Q3'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4130T Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170 Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110M Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350 Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330TE Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4350T Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330 Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4150 Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360 Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4330T Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4360T Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340 Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370 Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4110E Launched Q2'14 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4112E Launched Q2'14 2 1.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030U Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4025U Launched Q2'14 2 1.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4030Y Launched Q2'14 2 1.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4200
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4120U Launched Q2'14 2 2.00 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4340TE Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4370T Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® 4600
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-4170T Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB Đồ họa HD Intel® 4400
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220 Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3220T Discontinued Q3'13 2 2.60 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420 Launched Q3'13 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3320TE Launched Q3'13 2 2.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3420T Discontinued Q3'13 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3430 Discontinued Q3'13 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440 Discontinued Q2'14 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3440T Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240 Discontinued Q2'14 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3240T Discontinued Q2'14 2 2.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® thế hệ thứ 4
Bộ xử lý Intel® Pentium® G3450 Discontinued