Marble Valley trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
Kiểu hình thức của khung vỏ
SupportedCPUSocket
Q3'09 Discontinued 1U Rack