Merrifield trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
ClockSpeed
Bộ nhớ đệm
MaxTDP
Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache
Q1'14 2 1 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.