Jordan Creek trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
FormFactor
ServerSystemType
SupportedCPUSocket
Q2'15 Discontinued
Q2'15 Discontinued
Q1'14 Discontinued
Q1'14 Discontinued