Broadwell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lượng lõi vật lý
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q4'18 4 2.00 GHz 6 MB 45 W
Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB 65 W
Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB 45 W
Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB 35 W
Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB 45 W
Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB 45 W
Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB 45 W
Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB 20 W
Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB 35 W
Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB 65 W
Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB 45 W
Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB 45 W
Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB 45 W
Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB 35 W
Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB 35 W
Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB 45 W
Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W
Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB 45 W
Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB 45 W
Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB 45 W
Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB 35 W
Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB 45 W
Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB 45 W
Q1'17 24 3.40 GHz 2.40 GHz 60 MB 165 W
Q2'16 24 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB 165 W
Q2'16 4 3.50 GHz 3.20 GHz 60 MB 140 W
Q2'16 22 3.30 GHz 2.20 GHz 55 MB 150 W
Q2'16 18 3.20 GHz 2.20 GHz 45 MB 140 W
Q2'16 8 2.10 GHz 20 MB 115 W
Q2'16 10 3.50 GHz 2.80 GHz 60 MB 165 W
Q2'16 20 3.00 GHz 2.10 GHz 50 MB 140 W
Q2'16 18 3.30 GHz 2.40 GHz 45 MB 165 W
Q2'16 14 2.80 GHz 2.00 GHz 35 MB 115 W
Q2'16 10 2.00 GHz 25 MB 115 W
Q2'16 16 2.80 GHz 2.10 GHz 40 MB 115 W
04'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB 145 W
04'16 22 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB 145 W
Q2'16 10 1.80 GHz 1.80 GHz 25 MB 105 W
Q2'16 18 3.00 GHz 2.20 GHz 45 MB 135 W
Q2'16 8 3.20 GHz 2.50 GHz 30 MB 135 W
Q2'16 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB 105 W
Q2'16 16 3.00 GHz 2.20 GHz 40 MB 120 W
Q2'16 12 2.60 GHz 2.10 GHz 30 MB 105 W
Q2'16 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB 135 W
Q2'16 10 2.60 GHz 2.10 GHz 25 MB 105 W
Q2'16 14 2.20 GHz 1.80 GHz 35 MB 75 W
Q2'16 22 3.00 GHz 2.20 GHz 55 MB 135 W
Q2'16 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB 140 W
Q2'16 4 3.80 GHz 3.50 GHz 10 MB 140 W
Q2'16 8 4.00 GHz 3.40 GHz 20 MB 140 W
Q2'16 4 4.00 GHz 3.70 GHz 10 MB 140 W
Q2'16 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB 140 W
Q1'16 12 3.50 GHz 3.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 160 W
Q1'16 14 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 65 W
Q1'16 20 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 14 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q1'16 14 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q1'16 16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q1'16 18 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache 120 W
Q1'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB Intel® Smart Cache 145 W
Q1'16 14 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 14 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q1'16 14 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB 105 W
Q1'16 12 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 10 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 75 W
Q1'16 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 10 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 90 W
Q1'16 10 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 55 W
Q1'16 8 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q1'16 4 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 10 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 8 1.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 6 1.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 8 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 85 W
Q1'16 8 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 50 W
Q1'16 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache 135 W
Q2'15 4 3.20 GHz 1.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q2'15 4 3.30 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q2'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB 35 W
Q2'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB 65 W
Q2'15 4 3.80 GHz 3.50 GHz 6 MB 95 W
Q2'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 6 MB 47 W
Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB 65 W
Q2'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB 47 W
Q2'15 4 3.40 GHz 2.50 GHz 6 MB 47 W
Q2'15 4 3.80 GHz 3.30 GHz 6 MB 65 W
Q2'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 6 MB 47 W
Q2'15 4 3.40 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q2'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 47 W
Q1'15 2 3.20 GHz 2.60 GHz 4 MB 15 W
Q1'15 2 3.10 GHz 2.20 GHz 4 MB 15 W
Q1'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 4 MB 15 W
Q1'15 2 3.00 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q1'15 2 3.40 GHz 3.10 GHz 4 MB 28 W
Q2'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB 47 W
Q2'15 4 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB 65 W
Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB 65 W
Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB 65 W
Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 3.10 GHz 2.70 GHz 3 MB 28 W
Q1'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 3 MB 28 W
Q1'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.20 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.00 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB 15 W
Q1'15 2 2.50 GHz 3 MB 28 W
Q4'14 2 2.40 GHz 900 MHz 4 MB 4.5 W
Q4'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB 4.5 W
Q4'14 2 2.90 GHz 1.20 GHz 4 MB 4.5 W
Q4'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB 4.5 W
Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB 4.5 W
Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB 4.5 W
Q3'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB 4.5 W
Q2'16 4 2.10 GHz 1.50 GHz