Broadwell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Launched Q3'17 6 2.70 GHz 2.10 GHz 9 MB
Launched Q3'17 4 2.20 GHz 1.60 GHz 6 MB
Launched Q3'17 8 2.50 GHz 1.90 GHz 12 MB
Launched Q3'17 4 2.60 GHz 2.00 GHz 6 MB
Launched Q3'17 8 2.70 GHz 2.30 GHz 12 MB
Launched Q2'16 4 1.30 GHz 1.30 GHz 6 MB
Launched Q2'16 8 2.20 GHz 1.60 GHz 12 MB
Launched Q2'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Launched Q1'16 12 2.10 GHz 1.50 GHz 18 MB
Launched Q1'16 12 2.70 GHz 2.10 GHz 18 MB
Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Launched Q1'16 16 2.10 GHz 1.30 GHz 24 MB
Launched Q4'15 6 2.50 GHz 1.90 GHz 9 MB
Launched Q4'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB
Launched Q4'15 6 2.70 GHz 2.20 GHz 9 MB
Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.40 GHz 6 MB
Launched Q4'15 4 2.20 GHz 2.20 GHz 6 MB
Launched Q4'15 8 2.70 GHz 2.10 GHz 12 MB
Launched Q4'15 8 2.30 GHz 1.70 GHz 12 MB
Launched Q4'15 4 2.70 GHz 2.20 GHz 6 MB
Launched Q1'15 4 2.60 GHz 2.20 GHz 6 MB
Launched Q1'15 8 2.60 GHz 2.00 GHz 12 MB
Launched Q1'17 24 3.40 GHz 2.40 GHz 60 MB
Launched Q2'16 10 3.50 GHz 2.80 GHz 60 MB
Launched Q2'16 16 2.80 GHz 2.10 GHz 40 MB
Launched Q2'16 18 3.30 GHz 2.40 GHz 45 MB
Launched Q2'16 20 3.00 GHz 2.10 GHz 50 MB
Launched Q2'16 8 2.10 GHz 20 MB
Launched Q2'16 18 3.20 GHz 2.20 GHz 45 MB
Launched Q2'16 22 3.30 GHz 2.20 GHz 55 MB
Launched Q2'16 4 3.50 GHz 3.20 GHz 60 MB
Launched Q2'16 24 3.40 GHz 2.20 GHz 60 MB
Launched Q2'16 14 2.80 GHz 2.00 GHz 35 MB
Launched Q2'16 10 2.00 GHz 25 MB
Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.40 GHz 55 MB
Launched 04'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB
Launched Q2'16 18 3.00 GHz 2.20 GHz 45 MB
Launched Q2'16 8 3.20 GHz 2.50 GHz 30 MB
Launched Q2'16 14 2.80 GHz 2.20 GHz 35 MB
Launched Q2'16 10 1.80 GHz 1.80 GHz 25 MB
Launched Q2'16 22 3.00 GHz 2.20 GHz 55 MB
Launched Q2'16 14 2.20 GHz 1.80 GHz 35 MB
Launched Q2'16 10 2.60 GHz 2.10 GHz 25 MB
Launched Q2'16 10 3.20 GHz 2.60 GHz 25 MB
Launched Q2'16 12 2.60 GHz 2.10 GHz 30 MB
Launched Q2'16 16 3.00 GHz 2.20 GHz 40 MB
Launched Q2'16 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB
Launched Q2'16 8 4.00 GHz 3.40 GHz 20 MB
Launched Q2'16 4 3.80 GHz 3.50 GHz 10 MB
Launched Q2'16 4 4.00 GHz 3.70 GHz 10 MB
Launched Q2'16 8 3.80 GHz 3.20 GHz 20 MB
Launched Q1'16 10 3.40 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 4 3.70 GHz 3.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 8 3.00 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 10 3.20 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 8 1.70 GHz 1.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 6 3.70 GHz 3.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 8 1.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 10 3.10 GHz 2.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 4 3.20 GHz 2.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 6 1.70 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 8 3.60 GHz 3.20 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 10 2.90 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 18 3.60 GHz 2.30 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 12 2.40 GHz 1.90 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 14 3.20 GHz 2.00 GHz 35 MB
Launched Q1'16 14 2.80 GHz 2.30 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 14 3.50 GHz 2.60 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 16 3.60 GHz 2.60 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 12 2.90 GHz 2.20 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 16 3.00 GHz 2.10 GHz 40 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.80 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 14 3.30 GHz 2.40 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 20 3.60 GHz 2.20 GHz 50 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 14 2.50 GHz 1.70 GHz 35 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 12 3.50 GHz 3.00 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 22 3.60 GHz 2.20 GHz 55 MB Intel® Smart Cache
Launched Q1'16 18 3.30 GHz 2.10 GHz 45 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB
Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB
Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.50 GHz 6 MB
Launched Q2'15 4 3.30 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'15 4 3.20 GHz 1.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q2'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB
Discontinued Q2'15 4 3.40 GHz 2.50 GHz 6 MB
Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 3.30 GHz 6 MB
Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 2.70 GHz 6 MB
Discontinued Q2'15 4 3.80 GHz 2.90 GHz 6 MB
Discontinued Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB
Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Launched Q2'15 4 3.40 GHz 2.60 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 2.60 GHz 4 MB
Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 2.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'15 2 3.40 GHz 3.10 GHz 4 MB
Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.20 GHz 4 MB
Discontinued Q1'15 2 3.00 GHz 2.40 GHz 4 MB
Discontinued Q2'15 2 3.50 GHz 3.10 GHz 4 MB
Discontinued Q2'15 4 3.30 GHz 2.80 GHz 4 MB
Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB
Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 1.60 GHz 3 MB
Launched Q1'15 2 3.10 GHz 2.70 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 2.90 GHz 3 MB
Launched Q1'15 2 2.90 GHz 1.80 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 2.70 GHz 2.20 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 2.90 GHz 2.30 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 2.20 GHz 3 MB
Discontinued Q1'15 2 2.50 GHz 3 MB
Launched Q1'15 2 2.00 GHz 3 MB
Launched Q1'15 2 2.10 GHz 3 MB
Discontinued Q4'14 2 2.40 GHz 900 MHz 4 MB
Discontinued Q4'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB
Discontinued Q4'14 2 2.90 GHz 1.20 GHz 4 MB
Discontinued Q4'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
Discontinued Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
Discontinued Q3'14 2 2.00 GHz 800 MHz 4 MB
Discontinued Q3'14 2 2.60 GHz 1.10 GHz 4 MB
Launched Q2'16 4 2.10 GHz 1.50 GHz 6 MB
Launched Q4'15 4 2.20 GHz