Lynx Point trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® H97 Launched 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® Z97 Launched 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® H87 Launched 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® Q87 Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset Intel® Q85 Launched 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® Z87 Launched 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset Intel® H81 Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W
Chipset Intel® B85 Launched 2.0 3.0/2.0 Không 4.1 W
Chipset QM87 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Chipset HM87 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 Không 2.7 W
Chipset HM86 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 2.7 W
Chipset C222 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 Không
Chipset C224 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 Không
Chipset C226 Intel® Launched 2.0 3.0/2.0 4.1 W