Cougar Point trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® C202 Discontinued 2.0 2.0 Không
Chipset Intel® C204 Discontinued 2.0 2.0 Không
Chipset Intel® C206 Discontinued 2.0 2.0
Chipset Intel® B65 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Chipset Intel® Q65 Express Discontinued 2.0 2.0 Không 6.1 W
Chipset Intel® Q67 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Chipset di động Intel® QM67 Express Discontinued 2.0 2.0 3.9 W
Chipset di động Intel® QS67 Express Discontinued 2.0 2.0 Không 3.4 W
Chipset di động Intel® UM67 Express Discontinued 2.0 2.0 Không 3.4 W
Chipset Intel® H61 Express Discontinued 2.0 2.0 6.1 W
Chipset Intel® Z68 Express Discontinued 2.0 2.0 Không 6.1 W
Chipset Intel® H67 Express Discontinued 2.0 2.0 Không 6.1 W
Chipset di động Intel® HM65 Express Discontinued 2.0 3.9 W
Chipset di động Intel® HM67 Express Discontinued 2.0 2.0 Không
Chipset Intel® P67 Express Discontinued 2.0 2.0 Không 6.1 W