Cougar Point trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Speed Phiên bản PCI Express Phiên bản chỉnh sửa USB Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Chipset Intel® C202 Launched 2.0 2.0 Không
Chipset Intel® C204 Launched 2.0 2.0 Không
Chipset Intel® C206 Launched 2.0 2.0
Chipset Intel® B65 Express Launched 2.0 2.0 6.1 W
Chipset Intel® Q65 Express Launched 2.0 2.0 Không 6.1 W
Chipset Intel® Q67 Express Launched 2.0 2.0 6.1 W
Chipset di động Intel® QM67 Express Launched 2.0 2.0 3.9 W
Chipset di động Intel® QS67 Express Launched 2.0 2.0 Không 3.4 W
Chipset di động Intel® UM67 Express Launched 2.0 2.0 Không 3.4 W
Chipset Intel® H61 Express Launched 2.0 2.0 6.1 W
Chipset Intel® Z68 Express Launched 2.0 2.0 Không 6.1 W
Chipset Intel® H67 Express Launched 2.0 2.0 Không 6.1 W
Chipset di động Intel® HM65 Express Launched 2.0 3.9 W
Chipset di động Intel® HM67 Express Launched 2.0 2.0 Không
Chipset Intel® P67 Express Launched 2.0 2.0 Không 6.1 W