Westmere EX trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.80 GHz 2.66 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.53 GHz 2.13 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 6 1.73 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 6 1.86 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.