Westmere EX trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8837
(24M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 8 2.80 GHz 2.66 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8830
(24M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4830
(24M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4820
(18M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 5,86 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2830
(24M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2820
(18M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 5,86 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4870
(30M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2870
(30M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8867L
(30M bộ nhớ đệm, 2,13 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.53 GHz 2.13 GHz 30 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2803
(18M bộ nhớ đệm, 1,73 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 6 1.73 GHz 18 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8850
(24M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4850
(24M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2850
(24M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-8860
(24M bộ nhớ đệm, 2,26 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4860
(24M bộ nhớ đệm, 2,26 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-2860
(24M bộ nhớ đệm, 2,26 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E7-4807
(18M bộ nhớ đệm, 1,86 GHz, 4,80 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'11 6 1.86 GHz 18 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.