Arrandale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Đồ họa bộ xử lý
Discontinued Q1'11 2 2.93 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q4'10 2 1.86 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q4'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q3'10 2 3.46 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q3'10 2 3.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q3'10 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q3'10 2 3.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q3'10 2 2.53 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q3'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q3'10 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q3'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q2'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q2'10 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q2'10 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q2'10 2 1.73 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q2'10 2 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 1.87 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 2.27 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 3.07 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Discontinued Q1'10 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 2.93 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 2.40 GHz 4 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q3'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q3'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q2'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q2'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'11 2 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q3'10 2 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q2'10 2 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 2 MB Intel® Smart Cache Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước
Discontinued Q1'10 2 2 MB Đồ họa HD Intel® cho Bộ xử lý Intel® thế hệ trước

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.