Arrandale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
Tên GPU
Q1'11 2 2.93 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q4'10 2 1.86 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q4'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q3'10 2 3.46 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q3'10 2 3.33 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q3'10 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q3'10 2 3.06 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q3'10 2 2.53 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q3'10 2 2.13 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q3'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q3'10 2 2.80 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q3'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q2'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q2'10 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q2'10 2 2.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q2'10 2 1.73 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q2'10 2 2.66 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 1.87 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 2.27 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 3.07 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 2.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Q1'10 2 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Q1'10 2 2.93 GHz 3 MB Intel® Smart Cache
Q1'10 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 3.33 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 2.13 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 2.93 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 2.93 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 2.40 GHz 4 MB Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 2.53 GHz 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'11 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q3'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q3'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q2'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q2'10 2 3 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'11 2 2 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q3'10 2 2 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q2'10 2 2 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 2 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 2 MB Intel® Smart Cache Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors
Q1'10 2 2 MB Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.