Niantic trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Single 10/1GbE
Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE
Discontinued Single 10/1GbE
Discontinued Dual 10/1GbE
Launched Dual 10/1GbE