Niantic trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Loại cáp
MaxTDP
Cấu hình cổng
Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng
Loại hệ thống giao diện
SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Single 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)
Dual 10/1GbE PCIe v2.0 (5.0 GT/s)