Niantic trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Thuật in thạch bản MaxIOThroughput SamplePortConfiguration Loại cáp So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® X520-DA1 cho Dự án điện toán mở Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Bộ điều hợp máy chủ Ethernet Intel® X520-DA2 cho Dự án điện toán mở Discontinued SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EN 10 Gigabit Discontinued 65 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599EB 10 Gigabit Discontinued 65 nm
Bộ điều khiển Ethernet Intel® 82599ES 10 Gigabit Launched 65 nm