Boxboro trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bus PCIExpressRevision USBRevision MaxTDP So sánh
Tất cả | Không có
Hub I/O Intel® 7500 Discontinued