Kawela trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
CablingDescription
TDP
Cấu hình cổng
NetworkDataRate
Discontinued 2.8 W Dual
Discontinued 2.8 W Dual