Shoffner trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5400SF Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® SR1560SF Discontinued
Hệ thống máy chủ Intel® SR1560SFHS Discontinued