Patsburg trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Discontinued 2.0 2.0 8 W
Discontinued 2.0 2.0 8 W
Discontinued 2.0 2.0 12 W
Discontinued 2.0 2.0 12 W
Discontinued 2.0 2.0 8 W
Discontinued 2.0 2.0 7.8 W