Ibex Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
OverclockingSupport
Phiên bản PCI Express
Phiên bản chỉnh sửa USB
TDP
Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.2 W
Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.2 W
Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.1 W
Discontinued 2.0 3.5 W
Discontinued 2.0 3.5 W
Discontinued 2.0 3.5 W
Discontinued 2.0 3.4 W
Discontinued USB 2.0 3.5 W
Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 4.7 W
Discontinued 2.0 (2.5 GT/s) 2.0 5.9 W
Discontinued 2.0
Discontinued 2.0